علیرضا اشتیاقی

بازدید از کارگزاران و پایش کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

بازدید کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از کارگزاران این شرکت در سطح استان و همینطور رصد و پایش کودهای شیمیایی تحت نظارت شرکت 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید