برگزاری جلسه باز گشایی پاکات مناقصه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود جلسه بازگشایی پاکات مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی در استان اصفهان با حضور کلیه اعضای کمیسیون و نمایندگان شرکت های مشارکت کننده در مناقصه با رعایت کلیه ضوابط و اصول بهداشتی در تاریخ چهار شنبه 1 مرداد 1399 در محل مدیریت شرکت برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید