برگزاری جلسه کارگروه نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

نخستین جلسه کارگروه نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی بر اساس دستور وتأکیدات مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس رسولی مبنی بر نظارت دقیق بر مراحل توزیع نهاده های کشاورزی با اولویت کود های شیمیایی در تاریخ 97/06/18 و در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس برگزار گردید .در این جلسه که ترکیب آن متناسب با دستور مدیر عامل محترم مشخص و با حضور نمایندگانی از اداره کل تعزیرات حکومتی استان ،مدیر توسعه بازرگانی ، معاونت تولیدات گیاهی ،مدیریت بازرسی ،نماینده امور شهرستانها و حراست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ، مدیریت و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید.

 مهمترین موضوعات مرتبط با بحث نظارت مطلوبتربر توزیع کود های شیمیایی بویژه کود اوره با توجه به گزارشاتی که دراین خصوص طی چند ماه اخیر واصل گردیده ،مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت .لازم به ذکر است جلسات کارگروه به صورت مستمر هر دو هفته یک بارتشکیل خواهدشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید