طی حکمی از سوی دکتر خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی

انتصاب مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سمت مجری طرح تأمین کود مورد نیاز کشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 1399، بخشی از طرحهای در حال اجرا در وزارت جهاد کشاورزی بعنوان اولویت، مطرح شده اند و در همین راستا، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی، مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سمت " مجری طرح تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی" منصوب شدند.

مهندس حمید رسولی بعنوان "مجری طرح تأمین کود مورد نیاز کشور" با توجه به تجمیع فعالیتهای مرتبط با تأمین، تدارک و توزیع کودهای یارانه ای در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خرداد ماه اجرای "طرح خودکفایی کودهای کشاورزی" را نیز با همکاری ده ها شرکت تولید کننده کودهای متنوع کشاورزی پیگیری می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید