عملیات تخلیه کود شیمیایی، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

با عنایت به ارسال کود شیمیایی نیترات آمونیم مخلوط با سولفات آمونیم از مبداء فارس، صنایع شهدای صدر شیمی به انبار تپه سلام در حال تخلیه نیز می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید