تخصیص کود اوره از کشتی بهدخت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تخصیص 400تن کود اوره  از مبدا ء بندر امام (کشتی بهدخت )به استان کردستان  خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید