برگزاری کمیته کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

چهارمین جلسه کازگزاران شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان با حضور معاونین فنی تولیدی و مالی اداری بازرگانی و مسئولین بازرگانی و مالی استان و مسئول کارگزاران در محل شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید.

این جلسه در رابطه با بررسی وضعیت کارگزاران و پیگیری مشکلات و مسائل عاملین و درخواست های جدید جهت دریافت عاملیت های جدید بحث و تبادل نظر انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید