بازدید اعضای کمیته فنی بذر استان از سایت بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

                                    به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

در روز سه شنبه 97/06/13 اعضای ستاد بذر استان شامل: مسئولین و کارشناسان معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، تولیدکنندگان بذر و شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی از سایت بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و چگونگی روند بوجاری بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید