بازدید مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از انبارهای کود و نظارت و بررسی ایشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان:
بازدید جناب آقای دارایی سرپرست محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای کود این شرکت و نظارت و بررسی ایشان از روند حمل و تخلیه کود اوره فله ارسالی از مبادی به استان لرستان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید