ارایه و پذیرش مقاله علمی پژوهشی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز گزارش داد:

 با عنایت به برگزاری پانزدهمین کنگره ملی  علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در موسسه تحقیقات اصلاح و گواهی بذر و نهال کرج،  4مقاله علمی پژوهشی  ارایه شده از طرف همکاران این مدیریت  آقای پیمان دوامی و خانم لعیا مرادبیگی با موضوعات ارزیابی عملکرد دانه روغنی کلزا  مورد پذیرش واقع گردید. که طی آن یک مقاله  نیز بنام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ثبت و مورد بازدید حاضرین در کنگره واقع گردیده.

     بنابر گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در روز دوم برگزاری کنگره ضمن حضور پژوهشگران علوم زراعت، جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت بعنوان سخنران حضور داشته و ضمن بر شمردن نقش و جایگاه علوم زراعت در تامین غذایی هر کشور، امنیت غذایی را هم جزو محور های اساسی رشد و توسعه ملی ، کیفیت زندگی و استقلال اجتماعی و سیاسی دانسته وبه فرهیختگان کشاورزی توصیه نمودند  که در تدوین  برنامه های کلی بخش کشاورزی به شاخص های بهره وری  توجه ویژه ای نموده که بدون آن پایداری کشاورزی دچار اختلال خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید