نمونه گیری از کود اوره ارسالی به انبار کارگزار استان ایلام

نماینده این مدیریت به اتفاق اکیپ اعزامی مرکز تحقیقات استان در تاریخ 97/6/14 از محموله کودی دریافتی از مبداء پتروشیمی شیراز به انبار کود کارگزاران بازدید و نمونه گیری بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید