برگزاری مناقصه های خرید کود شیمیایی ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری دو مناقصه خرید کود های شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله و پودری در تابستان سا ل جاری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورری،

دو مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کودهای شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله  و پودری به مقادیر پنجاه هزار تن و 5000تن، ازتولید کنندگان داخلی، در روز یکشنبه، پانزدهم تیر ماه سال جاری، ساعت 14، با حضور اعضاءمحترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفترمرکزی برگزارشد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید