پاسخگوئی و ارائه اسناد و مدارک به حسابرسان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کارشناسان مدیریت امور مالی در حال ارائه اسناد و مدارک و پاسخگوئی به حسابرسان و برگزاری جلسات با سازمان حسابرسی جهت ارائه گزارش سازمان حسابرسی می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید