انعقاد نهایی تفاهمنامه شرکت کاوش گوگرد زرین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در روز شنبه تاریخ چهاردهم تیرماه سال جاری  پس از اخذ اعلام نظر و تأئید مدیریتهای محترم حقوقی ، فنی ، مشاور معاونت بازرگانی و مـــدیریت بــــازرگانی و کـــارشناسان مربوطه ، تفاهمنامـــه ای بــا شرکت ( کاوش گوگرد زرین) در قالب کودهـــای غیریارانه ای در دفتر اداره فروش مدیریت بازرگانی داخلی تنظیم وجهت احراز هویت و امضاء نهایی به اداره حقوقی ارسال شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید