دریافت 6 نمونه بذور گندم ارسالی از استان تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

تعداد 6 بسته نمونه بذور گندم ارسالی از استان تهران شهرستان ورامین مربوط به طرح پایلوت تغذیه گیاهی روز سه شنبه 1399/04/10 جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی تعیین درصد خلوص فیزیکی، درصد قوه نامیه، وزن هزار دانه ، هکتولیتر و فلزات سنگین تحویل آزمایشگاه بذور مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید