دوره آموزشی هواشناسی کشاورزی در استان مركزي برگزار گرديد

در اين كلاس در خصوص پديده ال نينو در ايران نيز توضيحاتي داده شد.

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مركزي، باعنایت به هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت محترم سازمان هواشناسی استان مرکزی یک دوره کلاس آموزشی هواشناسی کشاورزی با حضور جمعی ازمدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیران سازمان تعاون واتحادیه های شرکت های تعاون روستائی ومدیران مراکزخدمات روستائی به میزبانی این مدیریت درمحل سالن جلسات اداره کل هواشناسی استان مرکزی برگزارگردید ، که درابتداء آقای مهندس موسوی مدير محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مركزي ضمن تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجیدبه به مدعوین خیرمقدم گفت و درخصوص لزوم آشنائی مدعوین با مسائل هواشناسی که ارتباط مستقیم با مسئولیت های آنان دارد توضیحاتی ارائه نمودند وسپس آقای مهندس ذوالفقاری مدیرکل محترم هواشناسی استان مرکزی درخصوص مسئولیت های محوله وچگونگی استقرارسیستم ال نینودرایران توضیح داده وبیان نمودند که :نوسانات جنوبی یکی از مهمترین و شاخص ترین رویداد هایی است که منجر به ظهور نا بهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود. هواشناسان و اقیانوس شناسان جهان در سال های اخیر مطالعات زیاد و دقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و تاثیرات متقابل جو و اقیانوس انجام داده اند ، بویژه مطالعات گسترده ای در ارتباط با ناموزونی دما در سطح دریا و نوسانات فشار جو در سال هایی که ال نینو رخ می دهد انجام گرفته است ، مجموعه این تغییرات را بنام نوسانات جنوبی می نامند و....توضیحات دیگری که دراین مقال نمی گنجد. علی ایحال درادامه آقای مهندس امیدی کارشناس محترم اداره کل هواشناسی نسبت به ارائه موضوعات مختلف هواشناسی کشاورزی توضیحات بسیارمبسوطی با استفاده ازنرم افزارپاورپوینت وسپس با حضورنماینده مرکزآموزش مجتمع شهیدبابائی نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمودند و درپایان ازکلیه مدعوین خواسته شد که ازایستگاه هواشناسی وامکانات ودستگاه های تعبیه شده بازدید به عمل آورند ودرایستگاه مزبورنیزدرخصوص کاربرد تک تک لوازم وتجهیزات نصب شده وکاربردآنان توضیحات بسیار پرباری ارائه گردید.

كد خبر:55/53/94/424

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید