تحویل 4 بسته نمونه کود ارسالی از شعب شرکت به آزمایشگاه کنترل کیفی کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج:

چهار بسته نمونه کود ارسالی از مدیریت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های قزوین ، اصفهان، گلستان و نمایندگی بندر امام، شامل کودهای اوره و نیترات آمونیوم سولفات، پس از ثبت و کد گذاری در واحد قرنطینه کود، جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی در تاریخ 1399/04/07 تحویل آزمایشگاه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید