اولين جلسه كارگروه ارتباط دانشگاه صنعتي شريف با شركت برگزار گرديد

در اين كارگروه جناب آقاي دكتر شورج بعنوان رياست جلسه ، اهداف و دور نماي فعاليتهاي شركت را بيان نمودند.

به گزارش روابط عمومي، اولين جلسه كارگروه دانشگاه صنعتي شريف و شركت خدمات حمايتي كشاورزي به رياست جناب آقاي دكتر فردين شورج قائم مقام محترم مديرعامل با حضور سركار خانم دكتر رحمان ستايش و آقاي دكتر پرستار بعنوان نمايندگان محترم دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي شريف، جناب آقاي دكتر عبدالستار اميدي مدير محترم مجتمع شيميايي آبيك، با هدف سنتز آنتي فريز گياهي و امكان سنجي اصلاح و دكمپوزيشن (تجزيه شيمايي سموم به مواد قابل قبول) سموم تاريخ منقضي، در دفتر مركزي شركت تشكيل گرديد.

در اين جلسه پس از بيان مطالبي در مورد  اهداف و دورنماي فعاليتهاي شركت توسط جناب آقاي دكتر شورج ، مديريت محترم مجتمع شيميايي آبيك گزارش اقدامات مطالعاتي ، تشريح وضعيت موجود سموم ، توليدات مجتمع ، اهداف و برنامه هاي مطالعات كاربردي را ارائه نمودند. سپس حاضرين به بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات فوق پرداختند و مقرر شد دانشگاه صنعتي شريف ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسي و امكان سنجي مسائل مطرح شده و مورد توافق اقدام و نتيجه را بصورت مكتوب ارائه تا امكان تصميم گيري در خصوص چارچوب و نحوه همكاري طرفين در نشست آتي فراهم گردد.

1210/94/23/55

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید