ثبت حواله فروش

ثبت حواله فروش در سیستم هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مدیریت محترم شعبه اردبیل آقای مهندس مسافر نکاتی را در رابطه با ثبت به موقع حواله فروش کارگزاران در سیستم هوشمند و بررسی کود های فروش رفته به واحد کود و حسابداری کود و همچنین کارگزاران متذکر شدند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید