در دهمین جلسه کارگروه خودکفائی کودهای کشاورزی عنوان شد

خودکفائی در تولید کودهای پتاسه در مدت چهارسال

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به منظور بررسی راه های تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کودهای پتاسه با حضور تولیدکنندگان کودهای پتاسه  و مدیرعامل مجموعه تولید کود کلرور پتاسیم خور و بیابانک جلسه ای برگزار کردیم و وضعیت نیاز داخلی به مواد اولیه تولید کود پتاسه، ظرفیت تولید فعلی و استاندارد تولید کلرور پتاسیم در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق افزود: توسعه ظرفیت تولید کلرور پتاسیم بعنوان ماده اولیه تولیدکودهای پتاسه و چگونگی خودکفائی کشور در تولید این ماده اولیه در یک بازه چهار ساله مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید