حضور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ششمین جلسه کمیته فنی بذر گندم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

ششمین جلسه کمیته فنی بذر گندم استان در ساعت30/10 صبح روز سه شنبه مورخ6/6/97 در سالن اجتماعات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان برگزارشد پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مضوعات مطرح شده، تصمیمات  به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-شروع بوجاری بذر گندم از  شش شهریورماه و اولویت با ارقام دیم می باشد،

2-حفظ و حراست بذور بعهده شرکتها بوده، بازدید های مستمر صورت گیرد و در صورت لزوم مبارزات شیمیایی بعمل آید.

3- شرکتها در خصوص استفاده ازنوع سموم قارچ کش و دوز مصرفی با هماهنگی مدیریت حفط نباتات اقدام نمایند.

4- هماهنگی های لازم به منظور انتقال  بذر گندم رقم گنبد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان گیلان بعمل  آید.

5- علی رقم افزایش قیمت ها در ملزومات بسته بندی بذر، لیکن نباید در کیفیت کار اثرگذار باشد.

6-شرکت ها 60 درصد از بذور ارقام آبی خود را فرآوری نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید