آمار مناقصه هایی که در نیمه اول شهریور ماه استانها برگزار نمودند

روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمار مناقصه هایی که در نیمه اول شهریور ماه سال جاری استانها برگزار نمودند را به این ترتیب گزارش داد:

- ثبت  اولین مناقصه (بارگیری حمل و تخلیه 25000 تن نهاده کشاورزی از انبارهای استان )  به تاریخ 97/6/6 در استان کرمان از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

-برگزاری مناقصه عملیات حمل نهاده های کشاورزی در استان یزد از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  مورخ 97/6/7

-برگزاری مناقصه عملیات حمل نهاده های کشاورزی در استان سمنان ازطریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ 97/6/14

-برگزاری مناقصه عملیات حمل نهاده های کشاورزی در استان گلستان - کرد کوی   از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ 97/6/15

-برگزاری مناقصه عملیات حمل نهاده های کشاورزی در استان لرستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ 97/6/15

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید