برداشت پایلوت

روز مزرعه و برداشت طرح پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان ، روز مزرعه و برداشت  طرح پایلوت تغذیه ای گندم با حضور اعضای  کمیته فنی گندم  استان و شرکت های تولید کننده کود درروز یکشنبه مورخ99/3/25 آباد  قرق  برگزار شد  وعملیات برداشت کرت های  شرکت های  تولید کننده کود به صورت جداگانه انجام و محصول برداشتی توزین شد و اعضای کمیته فنی از بخش های تخصصی در  زمان برداشت حضور و نظارت داشتند . هدف  از اجرای   طرح ،تاثیر  کود های داخل در میزان عملکرد کشت، با توجه به توصیه های کودی هر شرکت پس از مقایسه با مزرعه شاهد مورد ارزیابی قرار می گیرد وی تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  برای دستیابی به توصبیه کود ی  مناسب، طرح الگویی تعذیه گیاهی را با همکاری سازمان جهاد کشاورزی  اجرا می کند تا مشارکت کنندگان بتوانند با در اختیار داشتن مزارع آماده کشت که کشاورزان در اختیار آنها قرار می دهند. توصیه های کودی مناسب را با توجه  به شرایط اقلیمی منطقه ارائه دهند..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید