بازدید از انبار بذور استان تهران توسط کارشناسان مرکز تحقیقات و ستاد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

سه شنبه  30 مرداد ماه کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به همراه کارشناس ستاد مرکزی و مسئول بذر استان تهران از انبار بذور گندم و جو خریداری شده این استان در کرج بازدید نمودند و همچنین در راستای بررسی کیفی بذور مذکور از 10 رقم گندم و جو در طبقات مختلف جهت آنالیز در آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی     نهاده های کشاورزی، نمونه برداری به عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید