برگزاری جلسه تولیدکنندگان کود استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
جلسه هم اندیشی باتولیدکنندگان کود استان کرمان به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان وباحضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان ،کارگروه نظارت وکنترل کیفی موادکودی وبا حضور مدیران ۱۵ کارخانه تولید کننده کوداستان درتاریخ 97/06/05 درحال برگزاری است محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان هدف از برگزاری این جلسه راحضور پررنگ تر  تولیدکنندگان کود استان در مناقصات تولید کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، حمایت ازبخش خصوصی وتاکیدنظارت بیشتر برکنترل کیفی کودهای دردسترس کشاورزان عنوان کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید