بازدید بازرسان از کارگزاران استان خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی:

به منظور کنترل و نظارت بر توزیع کود شیمیایی در کشور بازرسان اعزامی از کارگزاران استان خراسان جنوبی بازدید بعمل آورده وتذکرات لازم جهت ایجاد رضتیت بیشتر کشاورزان را به کارگزاران یاد آوری نمودند در این بازدید آقای جعفری عامل ذیحساب و آقای مهندس بهداد بازرسان را همراهی نمودند. 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید