جلسه ی ستاد کود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان:

به پیشنهاد مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان جلسه ستاد کود استان رأس ساعت 11 صبح مورخه 97/05/30 برای مدیریت کود اوره استان در سالن تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مدیران شهرستان های تابعه استان ، حراست استان ، معاونت محترم تولیدات گیای استان و سایر اعضای ستاد تشکیل گردید . در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط آقای مهندس ادیبان مبنی بر جذب 96 درصدی سهمیه کود بهاره استان تا پایان مرداد از اعضای جلسه خواستار تشکیل تیم نظارتی استان برای کنترل کودهای ارسالی به کارگزاران شد .

در پایان جلسه با دستور ویژه معاون محترم تولیدات گیاهی جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده افراد سود جو و گران فروشی و قاچاق کود اوره مقرر شد تمام کودهای وصولی به انبار کارگزاران فعلاً تا اتخاذ تصمیم برای توزیع بهینه و اصولی توسط مدیران شهرستان ها صورتجلسه و از هر گونه توزیع بدون حضور جهاد کشاورزی شهرستان ممانعت بعمل آید همچنین مقرر شد تیم نظارتی  استان از مورخه 97/06/01 با حضور کلیه اعضاء و نماینده شرکت خدمات حمایتی بطور مستمر از انبار های کارگزاران بازدید و گزارش روزانه را به ستاد ارائه نمایند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید