نماینده کارگزاران در استان کردستان انتخاب شد

محمد میرزا الماسی کارگزار بخش خصوصی شهرستان قروه بعنوان نماینده استان کردستان معرفی گردید

به گزارش روابط عمومی جلسه ای با حضور مدیر استان، مهندس ذکریایی نژاد ،کارشناسان مربوطه و کارگزاران استان درجهت تشکیل شورای نمایندگان کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار که پس از رآی گیری به اتفاق آراء آقای محمد میرزا الماسی کارگزار بخش خصوصی شهرستان قروه بعنوان نماینده استان کردستان معرفی گردید.

در ادامه جلسه از سرکار خانم فاطمه محمودی سنته کارگزار نمونه استان کردستان تقدیر و تشکر بعمل آمده ولوح تقدیری به نامبرده اهداءگردید

کردستان 3

کردستان 1

کردستان 2

کردستان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید