تهیه نمونه از سم پروپیکونازول چهت آزمایش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

در روز یکشنبه18خردادماه 99، قبل از بسته بندی سم پروپیکونازول ،آزمایشگاه مجتمع بمنظور آزمایش سم مذکور اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید