مهندس حمید رسولی در چهارمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای شیمیایی:

با برنامه ریزی و تلاش مضاعف می توانیم حداکثر ظرف مدت (3 ) سال در تولید کودهای فسفاته و پتاسه خودکفا شویم

شرکت های تولیدکننده کودهای فسفاته در چهارمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای شیمیایی، خواستار همکاری مجری طرح در تامین خاک فسفاته شدند.

مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چهارمین جلسه کارگروه طرح خودکفایی کودهای شیمیایی از نمایندگان شرکت های تولیدکننده کودهای فسفاته خواست تا از تمام ظرفیت های تولید کود در داخل برای رفع نیاز کشور به تامین کودهای فسفاته استفاده نموده و در این مسیر نیازهای خود را اعلام نمایند.

نمایندگان شرکت های تولیدکننده نیز با اعلام نیازهای تولیدی خود همچون تامین مالی، قراردادها، تامین خاک و نظائر آن، همکاری و اعتماد خود را در اجرای طرح خودکفایی اعلام نمودند.

کارگروه خودکفایی کودهای شیمیایی پیامد، حکم ابلاغی دکتر خاوازی وزیر جهادکشاورزی به مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه تشکیل و در 6 حوزه کودی فعالیت خود را برای برنامه ریزی جهت خودکفایی در انواع کودهای کشاورزی آغاز نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید