گزارش خبری بازدید بازرسان از کارگزاران استان آذربایجان شرقی

مدیریت حسابرسی وبازرسی شرکت اعلام کرد:

به منظور کنترل ونظارت برتوزیع کودشیمیائی در کشور بازرسان اعزامی از کارگزاران استان آذربایجان شرقی بازدید بعمل آورده وتذکرات لازم جهت ایجاد رضایت بیشتر کشاورزان را به کارگزاران یاد آوری نمودند دراین بازدیدآقایان هدایتی وپورخلیل عضو کمیته نظارت استان آذربایجان شرقی بازرسان را همراهی نمودند .

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید