حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناسان مرکز تحقیقات کار بردی نهاده های کشاورزی در کنگره گیاهپژشکی ایران در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

 سرپرست این شرکت با بیان اینکه  مقرر است بیست سومین کنگره گیاهپژشکی ایران در گلستان  با حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی از تاریخ 97/6/5  لغایت 97/6/8 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردد به منظور ایجاد تحول در ارتباطات تخصصی، تبادل دانش فنی و فن آوری نوین در عرصه نهاده های کشاورزی فرصتی فراهم  شد تا  سه نفر  از کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی باحضور جناب آقای دکتر رسول رمضانی و مهندس سهیل فروزنده با موضوع (ﻧﻘﺶﻓﺮﻣﻮﻧﻬﺎيﺟﻠﺐﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ آﻓﺎتﻛﺸﺎورزي) و مهندس علاقه بندان با موضوع (آﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺎﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي)  مقالات خود را در کارگاه آموزشی ارائه نمایند.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید