متوسط برداشت بذر کلزا در مزارع استان آذربایحان غربی

به گزارش روابط عموم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

 بنا به اعلام مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی از ۳۴۰۰ هکتار مزارع کلزای برداشت شده در سطح استان در سال زراعی ۹۷- ۹۶ متوسط عملکرد ۲۴۰۱ کیلوگرم در هکتار می باشد.

حدود ۷۰ % بذر مورد نیاز زمان کشت توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده بود که متوسط عملکرد مزارع بذورتحویلی توسط شرکت خدمات حمایتی حدوداً ۳۶۹۰ کیلوگرم در هکتار تعیین شده است.

در سال زراعی ۹۸- ۹۷ برنامه توسعه کشت کلزا استان حدود 10 هزار هکتار در نظر گرفته شده است که مقدار ۳۰ تن انواع بذور فرانسوی -آلمانی - اکاپی ( داخلی ) مورد نیاز میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید