جلسه تحويل و تحول عامل ذيحساب و مسئول امور مالي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قزوين

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین گزارش داد:

         روز يكشنبه مورخ 97/05/28 جلسه‌اي با حضور همكاران محترم امور مالي ستاد درخصوص تحويل و تحول عامل ذيحساب و مسئول امور مالي جديد سركار خانم آرزو آرسته با حضور رياست محترم شركت، مسئول امور مالي سابق شركت و كليه همكاران مالي در استان قزوين برگزار شد. در اين جلسه ضمن تشكر و قدرداني از آقاي ابراهيم خداياري عامل ذيحساب و مسئول مالي قبلي شركت و تبريك به خانم آرسته بابت قبول مسئوليت مالي و انجام امور محوله، كليه امور مربوط به تحويل و تحول انجام پذيرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید