مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان، نماینده گان مناقصه گران و مسئول حراست در دفتر مدیریت استان از طریق سامانه ستاد تشکیل شد. در این جلسه پاکتهای ( الف ب ج ) بازگشایی و پس از بررسی نرخ های پیشنهادی مناقصه گران، شرکت نظام دشت جنوب به عنوان برنده اول تعیین گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید