توزیع 55 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 55تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان محمودآباد درفروردین ماه سال جاری توسط کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد. 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازطریق 3 کارگزارتوزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید