نظارت مستمر بر مراحل اجرای طرح پایلوت تغذیه ای گندم، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در راستای نظارت مستمر بر مراحل اجرای طرح پایلوت تغذیه ای گندم استان، در مورخ 1399/3/7 مسئول امور فنی مدیریت آقای مهندس کیوان بدیع در معیت همکاران فنی جهاد کشاورزی شهرستان فریمان از طرح مربوطه بازدید نمودند . با توجه به اینکه مزرعه مربوطه به لحاظ فنولوژی در مرحله خوشه دهی می باشد جهت مبارزه با بیماری زنگ زرد یک نوبت سمپاشی با قارچکش تیلت و یک نوبت مبارزه علیه آفت سن گندم با آفت کش دلتامترین انجام شده است و شرایط رشد مزرعه مطلوب ارزیابی می گرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید