تقدیر و تشکر از انجام طرح تغذیه گیاهی در خوزستان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور، تولید کننده کودهای زیستی و شیمیایی سوسپانسیون شده، یکی از مجریان اجرای طرح بررسی تغذیه گیاهی بر عملکرد کیفی و کمی گندم در استان خوزستان از مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجموعه همکاران مرتبط، به جهت اجرای طرح بررسی تغذیه گیاهی و اهمیت دادن به خلاء تولید، تقدیر و تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید