نمونه برداری از سموم تولیدی توسط آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک ،نسبت به نمونه برداری از تعداد 2 نمونه از سموم تولیدی مجتمع در دو ماهه اول سال 99 اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید