کیسه گیری کود فله

افزایش رشد کیسه کود فله سال 98 در مقایسه با سال های گذشته در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از کیسه گیری بیش از57 هزارتن کود فله در خبرداد  که  در مقایسه با سال 54،97 درصد  و در مقایسه با  سال 338،96درصد  رشد داشته است که از نقطه نظر میزان  کود های فله  کیسه گیری شده نسبت به سنوات گذشته  یک جهش بود .هزار جریبی تصریح کرد :  از نظارت  دقیقی بر روند عملیات  کیسه گیری ، توزین، سردوزی، صفافی و پارت چینی مناسب کود های فله، با حضور در انبار  های  سازمانی گرگان، قرق  ،گنبد و فاضل  آباد صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید