بازدید از انبار سازمانی استان

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر

اقای مهندس شاپور رضایی در معیت مسئول گروه پایش و کارکنان بازرگانی استان از انبار سازمانی کود و با هدف بررسی امکانات مورد نیاز و مسائل و مشکلات مرتبط در راستای بهبود کیفیت ذخیره سازی و توزیع بهینه در منطقه عالی چنگی بازدید بعمل اوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید