جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله TSP

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در روز سه شنبه مورخ 23 مرداد ماه سال 1397 ساعت 13 جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله tsp با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر مدیریت استان خراسان رضوی برگزار گردید . پس از اتمام بازگشایی پاکات آقای احمد رجبی به عنوان برنده تعیین و معرفی گردید .

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید