بازدید از انبار کارگزاران شهرستان مشگین شهر

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل آقای راهب مسافر مدیر استان به اتفاق مسئول حراست و مسئول واحد کود استان روز دوشنبه مورخه 97/5/22 از انبارهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان مشگین شهر بازدید کردند که محورهای این سفر عبارتنداز:

1ـ بازدید از انبارکارگزاران توزیع نهاده ها و کنترل سیستم های ایمنی و ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری موجود درانبارها

2ـ بررسی نحوه رسید و چگونگی توزیع کودهای وارده به انبار و تاکید بررعایت کلیه قوانین و مقررات تامین و توزیع و رعایت مساوات بین کشاورزان

3ـ تاکید بر ارسال به موقع نمونه کودهای وارده به انبار برابردستورالعمل

4ـ ثبت به موقع بارنامه های وارده و ثبت حواله های کشاورزی درسیستم هوشمند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید