ابلاغ زیرگروه های کارگروه خودکفایی تولیدکودهای شیمیایی