بازدید کارشناسان بذر مرکز تحقیقات و مدیریت بذر و نهال از استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان:

بازدید کارشناسان بذر مرکز تحقیقات و مدیریت بذر و نهال آقایان مهندس ملک زاده، مهندس لطفی و خانم مهندس هاشمی در مورخ 97/05/22 از انبارهای بذر استان، نمونه برداری از انبارها و  بذور بوجاری شده انجام گرفت.

 لازم به ذکر است که این استان در سال های جاری 1450 تن از 1500 تن بذر رقم آذر 2 را خریداری و در حال بوجاری بذور خریداری شده می باشد .   


  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید