مذاکره با شرکتهای پتروشیمی برای فعالیت در تولید کودهای فسفاته و پتاسه در ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی کشور:

در راستای اجرای طرح خودکفایی در تولید کودهای شیمیایی امروز جلسه ای توسط مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی کشور با مدیران ارشد صنایع پتروشیمی برگزار و در جلسه مذکور ورود شرکتهای پتروشیمی در تولید کودهای فسفاته و پتاسه مورد بحث و بررسی و توافق کلی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید