برگزاری استعلام بهاء نیروهای خدماتی

برگزاری استعلام بهاء نیروهای خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

برگزاری استعلام بهاء نیروهای خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یـــزددر مرخه 1398/02/21 در ساعت 11:00 در سامانه ستادایــران با حضور اعضای کمیسیون معاملات دراستان یــزد برگزارگردید، که با برسی پاکات و ارزیابی مدارک و لیست پیشنهاد قیمت شرکت برنده استعلام بهاء مشخص شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید