جلسه بررسی طرح فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی:

 جلسه بررسی طرح فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورزی با حضور مدیرمحترم شعبه جناب آقای دکتر اقبالی ، رئیس مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی آقای دکترخدادوست و مسئولین ومجریان فروش وکالتی استان وسایر همکاران شعبه برگزار گردید .

درابتدا آقای دکتر اقبالی ضمن خیر مقدم نسبت به اقدامات صورت گرفته درزمینه فروش وکالتی ماشین ها و ادوات کشاورزی گزارشی ارائه نموده و چالش ها وموانع اجرایی طرح را عنوان کردند که کمبود نیروی فنی فعال، شرایط حاکم برتولید و نیزعدم قرارداد با تراکتور وکمباین سازی ایران را از جمله عوامل محدودکننده طرح عنوان کردند. درادامه نیز رئیس مکانیزاسیون استان گزارشی راجع به میزان جذب اعتبارت  و نوع دستگاههای جذب شده در سال گذشته و حال حاضر را ارائه نموده و از همکاری لازم با شعبه دراجرای طرح فروش وکالتی استقبال نمودند و پس ازاظهار نظر عزیزان حاضر درجلسه نسبت به تشریح  طرح فروش وکالتی واهداف آن واقدامات صورت گرفته دراین زمینه ازجمله تدوین شیوه نامه ها ، انتخاب و انعقاد قراردادها ، فرآیند فروش وکالتی و قرارگرفتن در چرخه  فروش سازمان و بانک عامل اقدام گردید .و برگزاری کارگاه های آموزشی با مشارکت سازمان و شرکتهای تولیدکننده ، تبلیغ وترویج در برنامه های رادیوی وتلوزیونی استانی ، خبرگزاریها ، نصب بنر در مراکز جهاد کشاورزی وکارگزاریها وبرگزاری جلسات مشترک شعبه ،بانک ، مدیریت ها ی جهاد کشاورزی ،کارگزاران در شهرستان ها موردتاکید قرارگرفت وبه تمامی سوالات مطرح شده در زمینه فروش وکالتی ازجمله چگونگی قرارگرفتن شرکت و کارگزاریها در فرآیند فروش برنامه ابلاغی بصورت کامل پاسخ داده شد.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید