بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران در گلستان برگزار خواهد شد

حضور شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان و کارشناسان و محققین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در کنگره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، سرپرست این شرکت با بیان اینکه  با رایزنی و هماهنگی ها بعمل آمده با دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور که مقرر است بیست سومین کنگره گیاهپژشکی ایران از تاریخ5/6/97 لغایت8/6/97 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردد در این مهم ظرفیت و پتانسیل خوبی در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی وجود داشته تا با ایجاد تحول در ارتباطات تخصصی، تبادل دانش فنی و فن آوری نوین در عرصه نهاده های کشاورزی فراهم گردد  و همچنین  فرصتی مغتنم  با حضور دونفر از محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده ی کشاورزی فراهم  گردید در خاتمه حبیب الله حسام سرپرست شرکت افزود: امید است  این عزیزان با استعانت ازدرگاه خداوندمتعال وسعی وافر خویش وهمواره در راستای اتکال به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی درمسیر رهنمود های مقام معظم رهبری ثابت قدم و در پرتو عنایت الهی موفق باشند.

 در این کنگره ،کارگاه آموزشی با موضوعات دیل برگزار خواهد شد:

1-عنوان: ﻧﻘﺶﻓﺮﻣﻮﻧﻬﺎيﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزهﺗﻠﻔﻴﻘﻲﺑﺎآﻓﺎتﻛﺸﺎورزي

ﻣﺪرس: آﻗﺎي دﻛﺘﺮرﻣﻀﺎﻧﻲ (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت کاربردی ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ﻛﺸﺎورزي)

ﻃﻮل دوره: دو ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن دوره: روزدومﻛﻨﮕﺮه (ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 6 ﺷﻬﺮﻳﻮر)، ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ 14 ﺗﺎ6 1

2-ﻋﻨﻮان: آﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺎﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي

ﻣﺪرس: آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻨﺪان (ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت کاربردی ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي )

ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي)

ﻃﻮل دوره: دو ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن دوره: روز ﭼﻬﺎرمﻛﻨﮕﺮه (ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 8 ﺷﻬﺮﻳﻮر) ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ، ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺗﺎ 10

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید