ارسال 5 نمونه از سموم غیر تولیدی به آزمایشگاه همکار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

کارشناسان مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج به اتفاق کارشناس آزمایشگاه مجتمع نسبت به نمونه برداری از 5 نمونه سم غیر تولیدی جهت آزمایش در فروردین ماه 99 اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید